Wspólne webinary we współpracy z amerykańskimi stowarzyszeniami

Stowarzyszenie Polscy Profesjonalni Genealodzy zaprasza na cykl 12 webinarów organizowanych wraz z Polish American Foundation of Connecticut Polish Genealogical Society of America, które będą odbywały się w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca. Pierwszy wykład 9 stycznia 2021 roku.  Wśród prelegentów przeważają członkowie SPPG. Platformą wykładową będzie aplikacja ZOOM. W związku z tym, że inicjatywa kierowana jest głównie do odbiorców anglojęzycznych językiem wykładowym będzie angielski.

 

Zapraszamy!

Czytniki mikrofilmów dla Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie

11 grudnia 2020 roku prezesi Grzegorz Biłos i Michał Jan Marciniak podpisali umowę dotyczącą darowizny przez Stowarzyszenie Polscy Profesjonalni Genealodzy na rzecz Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie dwóch czytników mikrofilmów.

Jesteśmy pewni, że przekazany sprzęt ułatwi poszukiwania wielu osobom pragnącym poznać historie swoich rodzin, a także poprawi warunki pracy archiwum.

Wierzymy także, że nasze działania, prowadzone równolegle na kilku płaszczyznach, przyczyniają się do rozwoju świadomości genealogicznej w naszym kraju oraz udowadniają, że współpraca jest możliwa.

Czytniki mikrofilmów od Centrum Historii Rodziny

13 października 2020 roku w siedzibie Centrum Historii Rodziny Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w Warszawie, prezesi Zarządu Stowarzyszenia Polscy Profesjonalni Genealodzy Grzegorz Biłos i Michał Jan Marciniak parafowali umowę dotyczącą nowoczesnych czytników do mikrofilmów. Kościół reprezentował jego zwierzchnik w Polsce David Lawrence Chandler. Towarzyszyli im Magdalena Nowak-Dresler – dyrektor CHR w Warszawie oraz Mariusz Michalak – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Sprzęt ten będzie sukcesywnie przekazywany przez Stowarzyszenie wybranym Archiwom Diecezjalnym. Mamy nadzieję, że w ten sposób znacząco poprawimy warunki pracy wszystkich użytkowników wspomnianych archiwów, a poszukiwania własnych korzeni będą bardziej komfortowe i efektywne.

 

Przedstawiciele SPPG na Konferencji Genealogicznej w Brzegu

W dniach 25-27 września 2020 roku w Brzegu odbyła się 7. Ogólnopolska Konferencja Genealogiczna. Ta edycja była zupełnie inna niż wszystkie poprzednie. Mimo reżimu sanitarnego, wielu niedogodności i ograniczeń wydarzenie to było udane i zachowało swoją tożsamość.
Stowarzyszenie Polscy Profesjonalni Genealodzy reprezentowali prezesi: Grzegorz Biłos i Michał Jan Marciniak.

Nowy członek Stowarzyszenia – GenArch

25 września 2020 roku do Stowarzyszenia Polscy Profesjonalni Genealodzy dołączyła Marta Czerwieniec właścicielka firmy genealogicznej GenArch. Genealogia jest moją wielką pasją od ponad 10 lat. Od dawna skutecznie opracowuję historie mojej rodziny, której korzenie wywodzą się zarówno z Polski Centralnej, jak i z pod Krakowa, Rzeszowszczyzny, Podkarpacia, Wołynia i in. Niestety bywam…

Studia podyplomowe z genealogii na UKSW

Od roku akademickiego 2020/2021 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego rozpoczną się studia podyplomowe z zakresu genealogii. Kierunek ten powstał we współpracy Uczelni ze Stowarzyszeniem Polscy Profesjonalni Genealodzy

Pierwsze rozmowy na temat utworzenia kierunku studiów o genealogii między przedstawicielami środowiska genealogicznego a władzami Instytutu Historii, przekształconego później w Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu rozpoczęły się trzy lata temu. Przez ten czas dopracowywane były szczegóły i cele tego kierunku. W efekcie naszych rozmów rozpoczęły się zapisy na studia podyplomowe z zakresu genealogii na rok akademicki 2020/2021.

Studia adresowane są głównie do osób, które zawodowo trudnią się szeroko pojętymi badaniami genealogicznymi, tj. pracowników firm, organizacji i towarzystw zajmujących się komercyjnym świadczeniem usług genealogicznych, ale także do pracowników instytucji kultury, muzeów, izb pamięci i bibliotek, członków i animatorów organizacji i towarzystw regionalnych, historyków oraz pasjonatów, którzy z pietyzmem badają najczęściej niewielkie społeczności lokalne. Studia są przygotowane z myślą o tych, którzy poszukują interesujących ofert rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności wykorzystywanych w badaniach genealogiczno-regionalnych.

Studia podyplomowe z genealogii. Cel

Głównym celem proponowanych studiów podyplomowych jest umożliwienie pogłębienia wiedzy i doskonalenia warsztatu genealoga zarówno osobom z wykształceniem historycznym, jak i pasjonatom genealogii i regionalistyki, którzy nie ukończyli studiów historycznych, zaś chcą mieć do czynienia z genealogią na gruncie zawodowym lub amatorskim. Studia mają przede wszystkim charakter praktyczny, aby umożliwić zdobycie lub pogłębienie wiedzy oraz uzyskanie umiejętności związanych z genealogią, regionalistyką i historią społeczną. Mają również na celu zapoznanie studentów z metodologią i metodyką prowadzenia samodzielnych poszukiwań i badań, w tym również przygotowania różnorodnych prac o charakterze genealogicznym.

Studia podyplomowe z genealogii. Kwalifikacje

Absolwent studiów uzupełnia lub zdobywa wiedzę oraz zyskuje umiejętności i kompetencje w szczególności w zakresie: samodzielnego i profesjonalnego przygotowania wywodów genealogicznych, monografii i zarysów monograficznych konkretnych postaci, rodzin i rodów, biogramów i biografii, opracowań, prac analitycznych; znajomości terminologii, podstawowej literatury i najważniejszych źródeł, metodologii i metodyki prowadzenia badań i poszukiwań genealogicznych, najnowszych dokonań genealogii i niektórych innych nauk pomocniczych historii; samodzielnego docierania i rozpoznawania kluczowych źródeł wiedzy genealogicznej, w tym przekazów pisanych przechowywanych w archiwach zarówno świeckich, jak i kościelnych oraz kolekcjach bibliotecznych wraz z umiejętnością krytycznej analizy owych przekazów; znajomości historii społecznej Polski od średniowiecza do XX wieku, w tym o najważniejszych tendencjach i zjawiskach, procesach i przemianach; wykorzystania nowoczesnych technologii w badaniach historycznych i genealogicznych; prowadzenia popularyzacji wiedzy historycznej, w tym również tradycji lokalnej lub regionalnej przy użyciu atrakcyjniejszych form przekazu; umiejętności inicjowania oraz prowadzenia badań i poszukiwań historyczno-genealogicznych jako drogi prowadzącej do lepszego poznania przeszłości i dziedzictwa lokalnego.

Studia podyplomowe z genealogii. Kandydaci

Kandydaci na studia podyplomowe muszą legitymować się dyplomem ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich wszelkich kierunków i przyjmowani są na studia w trybie postępowania rekrutacyjnego ustalonego przez Wydział Nauk Historycznych (UKSW).

Studia podyplomowe Genealogia. Teoria i praktyka będą prowadzone na Wydziale Nauk Historycznych w systemie zaocznym.  Wysokość czesnego to 1 750 złotych za jeden semestr (dwa semestry: 3 500 złotych). Program studiów dostępny jest tutaj.

Rejestracja dostępna pod adresem podyplomowe.uksw.edu.pl.

Źródło: własne, UKSW.

Nowy członek Stowarzyszenia – Genopolis

27 kwietnia 2020 roku do Stowarzyszenia Polscy Profesjonalni Genealodzy dołączył Ireneusz Miraś właściciel firmy genealogicznej Genopolis.

Założycielem Genopolis jest Ireneusz Miraś, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Genealogią zajmuje się od końca lat 90. Członek Association of Professional GenealogistsStowarzyszenia Polscy Profesjonalni GenealodzyPolskiego Towarzystwa GenealogicznegoMałopolskiego Towarzystwa GenealogicznegoRadomskiego Towarzystwa Naukowego oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Garbatki.

W kręgu zainteresowań założyciela znajduje się (oprócz polskiej genealogii) historia Polski od średniowiecza po wiek XX, a zwłaszcza przeszłość Małopolski w jej szerokich, przedrozbiorowych granicach z Krakowem, Sandomierzem, Lublinem, Radomiem, Kielcami, Częstochową i Tarnowem. Obszerna wiedza i bogata biblioteka na temat ludności miast i wsi (między innymi na tym obszarze) ma niebagatelny wpływ na sukces w poszukiwaniach genealogicznych.

Zakres terytorialny poszukiwań nie ogranicza się jednak tylko do Małopolski ze Spiszem i Orawą na polsko-słowackim pograniczu. Obejmuje on bowiem całość obszaru przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, który od końca XVIII do początków XX wieku znalazł się w granicach zaborów: austriackiego (Galicja), rosyjskiego i pruskiego.

I Międzynarodowa Konferencja „Kurpie – genealogia, historia i tradycje”

11 maja 2019 roku w Kadzidle przy współpracy Stowarzyszenia Polscy Profesjonalni Genealodzy, Polish American Foundation of Connecticut oraz Urzędu Gminy w Kadzidle odbyła się I Międzynarodowa Konferencja „Kurpie – genealogia, historia i tradycje”.

Na konferencji wystąpiło wielu prelegentów, którzy przedstawili nie tylko historię kurpiowską, ale także podstawy badań genealogicznych. Uczestnicy mogli zobaczyć ciekawe dokumenty oraz zapoznać się z opowieściami o życiu przodków kurpiowskich.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia: