Studia podyplomowe z genealogii na UKSW

Od roku akademickiego 2020/2021 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego rozpoczną się studia podyplomowe z zakresu genealogii. Kierunek ten powstał we współpracy Uczelni ze Stowarzyszeniem Polscy Profesjonalni Genealodzy

Pierwsze rozmowy na temat utworzenia kierunku studiów o genealogii między przedstawicielami środowiska genealogicznego a władzami Instytutu Historii, przekształconego później w Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu rozpoczęły się trzy lata temu. Przez ten czas dopracowywane były szczegóły i cele tego kierunku. W efekcie naszych rozmów rozpoczęły się zapisy na studia podyplomowe z zakresu genealogii na rok akademicki 2020/2021.

Studia adresowane są głównie do osób, które zawodowo trudnią się szeroko pojętymi badaniami genealogicznymi, tj. pracowników firm, organizacji i towarzystw zajmujących się komercyjnym świadczeniem usług genealogicznych, ale także do pracowników instytucji kultury, muzeów, izb pamięci i bibliotek, członków i animatorów organizacji i towarzystw regionalnych, historyków oraz pasjonatów, którzy z pietyzmem badają najczęściej niewielkie społeczności lokalne. Studia są przygotowane z myślą o tych, którzy poszukują interesujących ofert rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności wykorzystywanych w badaniach genealogiczno-regionalnych.

Studia podyplomowe z genealogii. Cel

Głównym celem proponowanych studiów podyplomowych jest umożliwienie pogłębienia wiedzy i doskonalenia warsztatu genealoga zarówno osobom z wykształceniem historycznym, jak i pasjonatom genealogii i regionalistyki, którzy nie ukończyli studiów historycznych, zaś chcą mieć do czynienia z genealogią na gruncie zawodowym lub amatorskim. Studia mają przede wszystkim charakter praktyczny, aby umożliwić zdobycie lub pogłębienie wiedzy oraz uzyskanie umiejętności związanych z genealogią, regionalistyką i historią społeczną. Mają również na celu zapoznanie studentów z metodologią i metodyką prowadzenia samodzielnych poszukiwań i badań, w tym również przygotowania różnorodnych prac o charakterze genealogicznym.

Studia podyplomowe z genealogii. Kwalifikacje

Absolwent studiów uzupełnia lub zdobywa wiedzę oraz zyskuje umiejętności i kompetencje w szczególności w zakresie: samodzielnego i profesjonalnego przygotowania wywodów genealogicznych, monografii i zarysów monograficznych konkretnych postaci, rodzin i rodów, biogramów i biografii, opracowań, prac analitycznych; znajomości terminologii, podstawowej literatury i najważniejszych źródeł, metodologii i metodyki prowadzenia badań i poszukiwań genealogicznych, najnowszych dokonań genealogii i niektórych innych nauk pomocniczych historii; samodzielnego docierania i rozpoznawania kluczowych źródeł wiedzy genealogicznej, w tym przekazów pisanych przechowywanych w archiwach zarówno świeckich, jak i kościelnych oraz kolekcjach bibliotecznych wraz z umiejętnością krytycznej analizy owych przekazów; znajomości historii społecznej Polski od średniowiecza do XX wieku, w tym o najważniejszych tendencjach i zjawiskach, procesach i przemianach; wykorzystania nowoczesnych technologii w badaniach historycznych i genealogicznych; prowadzenia popularyzacji wiedzy historycznej, w tym również tradycji lokalnej lub regionalnej przy użyciu atrakcyjniejszych form przekazu; umiejętności inicjowania oraz prowadzenia badań i poszukiwań historyczno-genealogicznych jako drogi prowadzącej do lepszego poznania przeszłości i dziedzictwa lokalnego.

Studia podyplomowe z genealogii. Kandydaci

Kandydaci na studia podyplomowe muszą legitymować się dyplomem ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich wszelkich kierunków i przyjmowani są na studia w trybie postępowania rekrutacyjnego ustalonego przez Wydział Nauk Historycznych (UKSW).

Studia podyplomowe Genealogia. Teoria i praktyka będą prowadzone na Wydziale Nauk Historycznych w systemie zaocznym.  Wysokość czesnego to 1 750 złotych za jeden semestr (dwa semestry: 3 500 złotych). Program studiów dostępny jest tutaj.

Rejestracja dostępna pod adresem podyplomowe.uksw.edu.pl.

Źródło: własne, UKSW.

Dodaj komentarz